Pokaż jak zmieniło się Twoje życie z Naturhouse i wygraj kosz produktów o wartości nawet 1500 zł!

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ODWAŻ SIĘ”

 

A. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Odważ się”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu o nazwie „Odważ się” zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Naturhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250651, NIP 5792097436, o kapitale zakładowym w wysokości: 375.000,00 złotych, zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Informacja o konkursie oraz niniejszy regulamin będą dostępne we wszystkich Centrach Dietetycznych Naturhouse na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stronie internetowej www.naturhouse-polska.pl oraz głównym profilu Organizatora na portalu społecznościowym www.facebook.com (Naturhouse Polska) w czasie trwania konkursu.

 

B. Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem strony internetowej odwazsie.com.pl.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 11.10.2021 r., godz. 0:00 do dnia 14.11.2021 r., godz. 12:00 (zwany dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

C. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obecny lub były klient Naturhouse, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. zakończenie (w przypadku byłych klientów) lub kontynuacja (w przypadku stałych klientów) kuracji dietetycznej w dowolnym Centrum Dietetycznym Naturhouse w Polsce;
  2. rejestracja profilu uczestnika na stronie odwazsie.com.pl;
  3. aktywność na profilu uczestnika, przez którą rozumie się wykorzystanie dostępnych na profilu funkcjonalności, tj. zamieszczanie zdjęć, informacji o postępach kuracji dietetycznej oraz publikację opinii, komentarzy i przemyśleń na temat prowadzonej kuracji.
 4. Uczestnik może brać udział w konkursie rejestrując wyłącznie jeden profil użytkownika.
 5. Zwycięzcami zostaną osoby:
  1. których profile zdobędą najwięcej głosów oddanych w Czasie Trwania Konkursu przez odwiedzających stronę Konkursu (tzw. karczoszków).
  2. której profil lub historia będą najciekawsze w ocenie Organizatora.
  3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 12:00 przez 3-osobową komisję konkursową wyłonioną przez Organizatora, której zadaniem będzie weryfikacja liczby oddanych głosów na poszczególne profile użytkowników wg stanu na datę i godzinę zakończenia konkursu oraz wybór najciekawszego profilu w ocenie komisji konkursowej.
 6. Informację o wygranej Zwycięzcy otrzymają mailowo, a informacja o zwycięzcach (imię i nazwisko Zwycięzcy/nick będą publikowane na stronie www Organizatora oraz na profilu Organizatora na Facebooku.
 7. Jeżeli nie zostanie zarejestrowany ani jeden profil uczestnika lub ich liczba będzie mniejsza niż cztery, nieprzyznane Nagrody pozostaną w dyspozycji Organizatora. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwa lub więcej profilów, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo głosu rozstrzygającego o wyborze Zwycięzcy.
 8. Oddawać głosy na profile uczestników (tzw. karczoszki) może każdy odwiedzający stronę odwazsie.com.pl. Z jednego adresu IP można zagłosować 1 raz dziennie.

 

D. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są produkty Naturhouse o łącznej wartości 4500 zł, w tym:
  1. Dwie nagrody główne o wartości 1500 zł – jedna dla uczestnika, który zdobędzie najwięcej głosów oddanych w Czasie Trwania Konkursu przez odwiedzających stronę Konkursu (tzw. karczoszków) oraz jedna dla uczestnika, którego profil i historia będą najciekawsze w ocenie Organizatora.
  2. Jedna nagroda o wartości 1000 zł dla uczestnika, który zdobędzie drugą najwyższą liczbę głosów (tzw. karczoszków) oddanych w Czasie trwania Konkursu przez odwiedzających stronę Konkursu;
  3. Jedna nagroda o wartości 500 zł dla uczestnika, który zdobędzie trzecią najwyższą liczbę głosów (tzw. karczoszków) oddanych w Czasie trwania Konkursu przez odwiedzających stronę Konkursu.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody przyznane w konkursie o wartości poniżej 2.000,00 zł są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody o wartości przewyższającej 2.000 zł podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wartości nagrody.
 4. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody w terminie 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Potwierdzenie odbioru Nagrody wymaga podania rachunku bankowego Zwycięzcy.

 

E. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców, a po zakończeniu Konkursu i upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji zostaną zniszczone.
 2. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostanie zamieszczone na stronie www.naturhouse.com.pl oraz na http://facebook.com/naturhousePolska.
 3. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje wizerunku dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 

F. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do siedziby Organizatora na adres: Naturhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12a, przed upływem Czasu Trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu, jednakże nie później niż do 15 grudnia 2021. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.