Pokaż jak zmieniło się Twoje życie z Naturhouse i wygraj kosz produktów o wartości nawet 1500 zł!

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ODWAZSIE.COM.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.odwazsie.com.pl prowadzony jest przez Naturhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250651, NIP 5792097436, o kapitale zakładowym w wysokości: 375.000,00 złotych, zwaną dalej „Naturhouse”.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Naturhouse za pośrednictwem Serwisu internetowego odwazsie.com.pl prowadzonego pod adresem http://www.odwazsie.com.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Naturhouse usług drogą elektroniczną. 

 3. Definicje przyjęte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której Naturhouse świadczy usługi drogą elektroniczną. 

  Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym Naturhouse. Loginem jest wskazany w procesie Rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

  Hasło – indywidualnie określony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub symboli, zabezpieczających dostęp do Konta Użytkownika.
  
Konto Użytkownika – usługa elektroniczna polegająca na prowadzeniu zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym odwazsie.com.pl, w którym gromadzone są dane przekazane przez Użytkownika.
  
Metamorfozy – usługa elektroniczna polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi interaktywnego formularza, umożliwiającego publikację treści i informacji o Użytkowniku w Serwisie odwazsie.com.pl, w szczególności postępów w odchudzaniu na skutek korzystania z kuracji Naturhouse.
  
Regulamin – regulamin Serwisu internetowego odwazsie.com.pl; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

  Rejestracja – procedura umożliwiająca utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie internetowym odwazsie.com.pl.
  Serwis internetowy odwazsie.com.pl (Serwis) – Serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.odwazsie.com.pl, w ramach którego Naturhouse świadczy usługi na rzecz Użytkowników. 

  Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Naturhouse udostępnia Serwis internetowy odwazsie.com.pl w postaci systemu teleinformatycznego, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet w celu świadczenia usług elektronicznych objętych ofertą Naturhouse.
 2. Usługami elektronicznymi są: Konto Użytkownika, Metamorfozy i Zgłoś problem. Usługi te świadczone są przez Naturhouse nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego odwazsie.com.pl może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego odwazsie.com.pl wymaga spełnienia warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu, na które składają się: dostęp do urządzenia z połączeniem z siecią Internet oraz przeglądarką internetową Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera lub podobną, włączenie w przeglądarce możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 5. Treści publikowane w Serwisie internetowym odwazsie.com.pl, niezalenie od ich formy, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej Naturhouse, Użytkowników lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych podmiotów. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Naturhouse, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Naturhouse.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz korzystania z Serwisu internetowego Naturhouse w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do przesyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (spam), a także korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa autorskie i własność intelektualną oraz dobra osobiste Naturhouse i osób trzecich.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w kod źródłowy, strukturę, formę, grafikę ani mechanizm działania Serwisu internetowego Naturhouse.
 8. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z publicznego charakteru sieci Internet i możliwością dostępu do Treści cyfrowych przez osoby nieuprawnione. W celu uniemożliwienia dostępu osób nieuprawnionych do Treści cyfrowych Naturhouse stosuje właściwe środki zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, służących do obsługi Serwisu internetowego odwazsie.com.pl oraz zaleca Użytkownikowi stosowanie środków technicznych, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia po stronie Użytkownika (np. poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i chroniącego tożsamość Użytkownika w sieci Internet).
 9. W każdym czasie Użytkownik uprawniony jest nieodpłatnie zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Użytkownika, odstąpienie od dodawania treści Metamorfozy lub odstąpienie od wysłania treści przez usługę Zgłoś problem.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Naturhouse oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego odwazsie.com.pl Użytkownik może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odwazsie.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Naturhouse. Reklamacja powinna zawierać informacje i okoliczności dotyczące jej przedmiotu, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniu usług elektronicznych, żądania Użytkownika oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Użytkownika następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

§ 3 Utworzenie Konta Użytkownika

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w panelu „Rejestracja” na stronie internetowej Serwisu i przesłaniu go drogą elektroniczną poprzez wybór funkcji „Zarejestruj” w formularzu rejestracyjnym, po akceptacji postanowień Regulaminu.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga wskazania imienia, nazwiska, lokalizacji centrum dietetycznego Naturhouse, w którym Użytkownik prowadzi lub zakończył kurację dietetyczną, adresu poczty elektronicznej Użytkownika, stanowiącego login do Serwisu, ustalenia Hasła oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Użytkownik ma obowiązek wskazania w formularzu rejestracyjnym jego prawdziwych danych.
 5. Zaznaczenie pola zawierającego oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności wraz z przesłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacją oraz upoważnieniem Naturhouse do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika, w tym przekazywania na adres poczty elektronicznej informacji związanych z obsługa techniczną Konta Użytkownika, zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Serwisu internetowego odwazsie.com.pl.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaś Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika oraz możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Naturhouse w ramach Serwisu internetowego odwazsie.com.pl.
 8. Konto Użytkownika, które nie zostało potwierdzone podczas Rejestracji po upływie 7 dni zostanie usunięte z Serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu i Hasła do Konta Użytkownika. W razie podejrzenia dostępu do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany Hasła przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności Konta Użytkownika lub do niezwłocznego powiadomienia Naturhouse o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych w celu zablokowania Konta Użytkownika.

 

§ 4 Zasady publikacji Metamorfoz

 1. Serwis internetowy odwazsie.com.pl umożliwia Użytkownikom publikację Metamorfoz, których przedmiotem będzie informowanie innych Użytkowników o postępie w odchudzaniu w związku z korzystaniem usług Naturhouse. Publikacja Metamorfoz następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
 2. Metamorfoza opublikowana przez Użytkownika jest dostępna dla wszystkich korzystających z Serwisu. Publikacja Metamorfozy możliwa jest wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
 3. Z chwilą publikacji Metamorfozy Użytkownik udziela Naturhouse niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Metamorfozy, w celu jej wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych. Udzielenie licencji jest niezbędne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Naturhouse nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Metamorfoz lub ich części przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
 4. Treść Metamorfozy powinna zawierać informacje o użytkowniku, wagę przed i po diecie, zdjęcie i/lub filmy Użytkownika i nie może wprowadzać innych Użytkowników w błąd co do prawdziwości wskazanych w niej danych. Oferta może zawierać ponadto opis historii dietetycznej Użytkownika.
 5. Zabronione jest zamieszczanie w treści Metamorfozy reklam innych serwisów, produktów i usług podobnych do tych oferowanych przez Naturhouse oraz danych kontaktowych Użytkowników.
 6. Metamorfoza nie może zawierać treści wulgarnych, znieważających, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację ani w inny sposób naruszających prawa osób trzecich. Naturhouse zastrzega sobie prawo do decydowania o publikacji lub odrzuceniu nadesłanych Metamorfoz.
 7. W okresie publikacji Metamorfozy Użytkownik może modyfikować treść Metamorfozy oraz usunąć ją w dowolnym momencie. W przypadku publikacji Metamorfozy niezgodnej z Regulaminem lub przeznaczeniem Serwisu, Naturhouse uprawniony jest do usunięcia Metamorfozy z Serwisu.
 8. W ramach funkcjonalności Serwisu Naturhouse umożliwia Użytkownikom oddawanie głosów (tzw. „karczoszków”) na Metamorfozy opublikowane w Serwisie. Z jednego adres IP można oddać jeden głos dziennie; liczba oddanych głosów widoczna jest na Koncie Użytkownika.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego odwazsie.com.pl, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@odwazsie.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Naturhouse.
 2. Naturhouse zaleca wskazanie w opisie reklamacji co najmniej następujących danych: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania sposobu doprowadzenia nieprawidłowości do zgodności z Umową świadczenia usługi; danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Naturhouse ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

§ 6 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej w Naturhouse i ma charakter dobrowolny.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy właściwych wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Właściwym ze względu na siedzibę Naturhouse jest Stały Sąd Polubowny przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi (więcej informacji pod adresem: https://www.wiih.lodz.pl ).
 3. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (więcej informacji pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr ).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

  Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 5. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 7 Usługa Zgłoś problem i pozostałe postanowienia

 1. Usługa Zgłoś problem polega na udostępnieniu Użytkownikowi szablonu wiadomości do kontaktu ze Naturhouse na stronie internetowej Serwisu. Korzystanie z usługi polega na wpisaniu w odpowiednich polach szablonu tytułu wiadomości, jej treści oraz wyborze pola „Wyślij”.
 2. Usługa Zgłoś problem świadczona jest nieodpłatnie i jest usługą jednorazową. Po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem formularza Zgłoś problem Naturhouse będzie prowadził dalszą korespondencję z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 3. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LCC (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Dane uzyskane z Google Analytics mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.
 4. Naturhouse zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w tym całkowitego lub częściowego wyłączenia w celu jego ulepszenia, modyfikacji usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu internetowego odwazsie.com.pl.
 2. Naturhouse zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie: zmiany przepisów prawa; zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego odwazsie.com.pl, zmiany danych teleadresowych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. usług elektronicznych) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat za korzystanie z Serwisu Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną r.; dla Umów sprzedaży zawartych z Konsumentami – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07-10-2021 r.